1. Общи положения:

1.1. Проектът цели да насърчи гражданската позиция и отговорност на читателите на Blitz.bg.

1.2. Организатор е Информационна агенция БЛИЦ ЕООД, с юридически адрес София 1527, ул. „Чамкория“ №9.

1.3. Срок и място на провеждане:

1.3.1. Началото на проекта е 24 февруари 2014 г. Той се провежда в глобалната мрежа, на интернет сайта http://ochevidec.blitz.bg/ и на територията на Република България.

1.3.2. http://ochevidec.blitz.bg/ е информационно-новинарски портал на Blitz.bg, явяващ се платформа за провеждане на проекта.


2. Награди в конкурса:

2.1. Наградите са предметни.


3. Участници в проекта, права и задължения.

3.1 До участие се допускат само пълнолетни лица, граждани на Република България, навършили 18 години, имащи регистрация в портала Blitz.bg и приели условията за участие в конкурса.

3.2. Забранено е участието на служители и представители на организатора, членове на семействата им, а също служители и представители на всякакви други лица, имащи непосредствено отношение към организацията и провеждането на конкурса.

3.3. От момента на получаване на своята награда всеки участник носи отговорност за полагащите се данъци, установени от действащото законодателство на Република България.

3.4. Всички участници се задължават да изпълняват условията на настоящото споразумение.

3.5 Участниците имат права и носят отговорности, установени от действащото законодателство на Република България, а също и настоящите правила.

3.6. Участниците имат право:

3.6.1. Да се запознаят с правилата на проекта.

3.6.2. Да участват в него според в реда, определен от настоящите правила.

3.6.3. Да изискат наградата си в случай, че спечелят такава.

3.6.4. Да получават информация за измененията в правилата.

3.7 Задължения на участниците:

3.7.1. Да изпълняват и следват всички условия и изисквания на посочените правила.


4. Съдържание на проекта:

4.1. За да участвате трябва:

4.2. Да се регистрирате в сайта http://ochevidec.blitz.bg/

4.3. Да ни изпратите една новина, която ще бъде редактирана и модерирана от нас и ще бъде публикувана на http://ochevidec.blitz.bg/

4.4. Изпращайки своя репортаж, авторът отстъпва авторските си права върху него на Blitz.bg


5. Права и отговорности на организатора. 5.1. Да действа в съответствие с настоящите правила.

5.2. Права на организатора:

5.2.1 Организаторът ползва всички права, предвидени от настоящите правила и действащото законодателство на Република България.

5.2.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнението на отговорности по независещи от него обстоятелства, а също и за каквито и да било преки, косвени или други загуби на участници, предизвикани в резултат на телекомуникационни и енергийни аварии, въздействие на зловреден софтуер, недобросъвестни действия на трети лица, изразяващи се в несанкциониран достъп или изваждане от строя на софтуерния и хардуерен комплекс на проекта, както и непредвидени обстоятелства от непреодолими сили. В тези случаи организаторът не дължи обезщетение на участниците.

5.2.3. Организаторът има право да отстрани участник от проекта във всеки етап от неговото провеждане, ако са възникнали подозрения, че участникът (или някой вместо него) изпраща материали, собственост на трети лица, опитва се да промени резултатите за определяне на победител посредством технически и други средства, извън способите описани в общите правила.

5.2.4. В случаите, когато по каквито и да било технически причини или други независещи от организатора причини е ограничена работоспособността на компютърната система на проекта, или възникнат подозрения за измама, Организаторът има право да преразгледа срока на провеждане на конкурсите, включително и незабавното им прекратяване.

5.2.5. Организаторът не носи никаква отговорност за всеки ущърб, който участникът е понесъл вследствие на използването на приза или наградата от участието си.

5.2.6. Организаторът има право да откаже предоставянето на награда на участник, ако участникът е предоставил невярна информация или е нарушил правилата по друг начин.


6. Етапи и срокове за получаване на наградите.

6.1 Участниците, чиито репортажи са натрупали най-много точки, получават предметни или парични награди. Не по-късно от 7 (седем) календарни дни организаторът се свързва с участника, за да уговори условията за получаване на наградата.


7. Начини и етапи за информиране на участниците за изменение в сроковете и условията за провеждане на конкурсите.

7.1. Правилата на проекта се намират на открит достъп с адрес http://ochevidec.blitz.bg/

7.2. В случай на промяна или отмяна на правила информацията ще бъде поместена от организатора на сайта http://ochevidec.blitz.bg/

7.3. В случай на дългосрочно прекратяване на проекта съобщение за това ще бъде публикувано от организатора на http://ochevidec.blitz.bg/


8. Особени условия

8.1. Размерът на наградите може да се различава от първоначално обявените.

8.2. Награди не се дават при неспазване на правилата от страна на участниците.

8.3. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с провеждането на конкурсите са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

8.4. Организаторът си запазва правото да предоставя допълнителна информация за проекта.

8.5. От момента на получаване на наградата участниците сами носят отговорност за нейното опазване от загуба или кражба.

8.6. Организаторът запазва правото си да не встъпва в писмени преговори и каквито и да било други контакти с участниците.

8.7. В случай, че награда е върната по някаква причина, тя не може да бъде изискана повторно от участник.

8.8. Участник, претендиращ за награда, е длъжен да попълни и подпише всички предоставени от организатора документи, удостоверяващи получаването на наградата.

8.9. Ако по някаква причина конкурсът не може да се проведе както е планирано, включително поради компютърни вируси, повреди в глобалната мрежа, дефекти, фалшификации, технически проблеми и всякакви други, неконтролирани от организатора причини, които възпрепятстват изпълнението, сигурността и честността на проекта, организаторът може еднолично да анулира, прекрати, промени или временно да спре проекта.

8.10. Всички участници самостоятелно заплащат всички свои разходи, понесени във връзка с участието им в проекта.

8.11. Организаторът не носи отговорност за доставка на наградите.

8.12. Участието в проекта означава пълно съгласие от страна на участниците с настоящите правила.

8.13. Всички спорни въпроси, касаещи настоящия проект, са съобразени с действащото законодателство на Република България.